תקנון השימוש באתר

אתר זה הוא אתר תדמית והמידע המופיע בו, לרבות החומר המקצועי הנכלל והמפורסם בו, ניתן כשירות ללא תשלום למשתמשים.

אף על פי השימוש בחומרים שבאתר זה או במידע המופיע בו הינם בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים של המחברת, לכללי השימוש ההוגן, ולתנאי האחריות המפורטים בתקנון זה. שימוש באתר מהווה הסכמה של כל משתמש באתר (להלן: המשתמש") להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם ולכבד אותם.

תקנון האתר שיובא להלן, לרבות המבוא לו, ההערות המתייחסות לזכויות היוצרים, הזכות לשימוש הוגן שמוצגים בנפרד, וכללי האחריות שמופיעים להלן – מתייחסים לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל www.v.deshe.co.il (להלן: "האתר")

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

אחריות

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או כל ייעוץ מסוג שהוא, ואינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

המחברת אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או שגיאות מכל סוג, במידע שמופיע באתר זה והשימוש באתר ובמידע הוא באחריות המשתמש בלבד.

הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי וללא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום אחר המופיע באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח שפורסם במקורות הרשמיים. במידה וקיימת סתירה במין המידע המופיע באתר לבין הנוסח שפורסם במקורות הרשמיים – קובע הנוסח הרשמי.

המחברת אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר לרבות מאמרים ודעות משקפים את דעת המחברת בלבד והיא לא תישא באחריות בגין האמור בהם, לרבות במאמרים ובחומרים הנזכרים בו.

המחברת לא תישא באחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי משתמש כלשהו ואינה מתחייבת כי האתר והמידע הכלול בו ו/או השימוש בו, עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.

למחברת שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר. המחברת שומרת על זכותה לערוך שינויים באתר או בעיצובו, להוסיף, להוריד או למחוק חומרים ממנו ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מפעילויות אלה.

התכנים באתר והמידע המוצג בו

הנתונים והמידע המתפרסמים באתר זה (להלן "המידע") הם בחלקם פרי עטה של המחברת ונסמך על מקורות משפטיים שונים היינו מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים. חלק אחר של המידע מיובא רובו ככולו מאתרים אחרים. מידע זה עשוי להשתנות מעת לעת. על המשתמש באתר להביא בחשבון כי לאחר פרסום המידע עשויים לחול בו שינויים אשר לא בהכרח יקבלו ביטוי באתר.

המחברת תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המחברת עושה מאמץ כדי שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומעודכן. אף על פי כן ייתכן כי תכנים מסוימים אינם שלמים ו/אי ייתכן שנפלו בהם טעויות טכניות או טעויות בתוכן החומרים, לרבות ברכיבי תוכנה. המחברת לא תישא באחריות לנזקים או הוצאות שייגרמו למי מן המשתמשים כאמור בתנאי האחריות שפורטו לעיל .

הגישה לאתר והתכנים שבו והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכנות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. המחברת אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים ו/או באמצעים סלולריים שונים.

המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ או הצעה כלשהי – כאמור בהרחבה בתנאי האחריות שפורטו לעיל. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש והמחברת לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכותו של המשתמש על המידע, ולא תישא באחריות למידת התאמת המידע לשימושו ולצרכיו הספציפיים של המשתמש.

אין בהכללת מידע באתר זה כדי ליצור יחסים משפטיים כלשהם בין המשתמש לבין המחברת, למעט חובותיו של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות המשתמש הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלה ואין בשימוש באתר כדי להקנות למשתמש כל זכויות נוספות.

המחברת רשאית בכל עת לערוך שינויים באתר, להסיר חלקים ממנו ו/או להוסיף לו, להפסיק את פעילות האתר ו/או להתחיל אותה, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המחברת וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המחברת בקשר לכך.

קישורים לאתרים אחרים

באתר זה עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שונים בארץ ובחו"ל. הקישורים מופיעים לנוחות המשתמש בלבד ואין למחברת שליטה עליהם ואין היא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם.