בשנת 1948 , עם סיום המנדט הבריטי והקמת המדינה, חוקקה פקודת סדרי שלטון ומשפט. פקודה זו הייתה דבר החקיקה  הראשון שפורסם במדינת ישראל והיא הסמיכה את מועצת המדינה הזמנית לשמש כרשות המחוקקת באותה עת. סעיף 11 לפקודה קבע כי המשפט שהיה קיים בארץ ישראל ביום הקמת המדינה, ובכלל זה ההוראות העותומניות ומערכת החוקים והפקודות הבריטיות שנהגו באותה עת, ימשיכו לחול.  מכוחה של הוראה זו המשיך לחול – גם לאחר הקמת המדינה – המשפט המנדטורי, כשהוא מעורב בדינים העותומאניים.

למעשה תחומים שלמים של המשפט הישראלי מבוססים עדיין על חקיקה מנדטורית, לחקיקה זו נוספו כמובן במשך השנים טלאים ותיקונים רבים, כך למשל דיני הנזיקין הישראלים מצויים ברובם בפקודה מנדטורית משנות הארבעים; הכללים הבסיסים של שיטת מס ההכנסה הישראלית מבוססים על פקודה מנדטורית משנת 1941; תחומים נוספים של המשפט המסחרי הישראלי מוסדרים עד היום אף הם על ידי פקודות מנדטורית – למשל שטרות , סימני מסחר , זכויות יוצרים ועוד.  הפרוצדורה האזרחית והפלילית בישראל כמו גם דיני הראיות – גם הם מקורם במשפט המנדטורי, וכך גם חוק העונשין הישראלי.

כך, קרוב לשבעה עשורים לאחר סיום המנדט הבריטי, עדיין קיימים במשפט הישראלי לא מעט פקודות מנדטוריות. במהלך השנים הכניסה הכנסת אמנם שינויים בחלק מן הפקודות ולחלקם אומץ נוסח חדש, יחד עם זאת, חלק לא מבוטל מהם עדיין כולל הוראות ארכאיות שאינן מתאימות לרוח התקופה ו/או אינן עולות בקנה אחד עם דברי חקיקה אחרים; וחלקן, בעלי אופי קולוניאלי, המקנים לרשויות ציבוריות סמכויות לפגוע בזכויות האדם מעבר לראוי או כאלה שנראות ממש ככאלה ששייכות לעולם העתיק. כך למשל אף שאנו חיים בעולם האינטרנט, כאשר העולם כולו הוא כפר גלובלי וקצב החיים והעסקות המסחריות הוא מסחרר ומתנהל און-ליין; ועל-אף שהמטבע הישראלי ידע בחמישים השנים האחרונות כמה וכמה שינויים –  עדיין קיימות הוראות חוק מיושנות ברוחן, בתפיסתן, ובתוכנן. פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983, עדיין קובעת בסעיף 258 לה, כי נושה, שמגיע לו מן החברה סכום העולה על חמישה שקלים (!), זכאי לבקש את פירוקה. גם פקודת השטרות [נוסח חדש] התשכ"א-1961 עדיין כוללת בתוכה סעיפים המתייחסים לשטרי חליפין אשר כמעט ואינם בשימוש בישראל – אם בכלל.

מדובר בשורה ארוכה של דברי חקיקה ארכאיים, קצרה היריעה מלפרט את כולם ואת שלל הפגמים והליקויים בהם. במאמר זה נסקור כמה מן התקנות המיושנות אשר עדיין קיימות בתחומים שונים, ואת הבעיות העולות מהם. מספר הפקודות המנדטוריות שמעוררות קושי הוא רב. מטרתו של המאמר להצביע על הקושי העקרוני ולכן לא ראינו  לנכון לדון בכולן. בחרנו לכן לסקור, חמש פקודות מנדטוריות לדוגמא שעוסקות בנושאים שונים, ולאזכר כמה נוספות. די באלה כדי להבהיר שהנושא טעון הסדרה מקיפה – ויפה שעה אחת קודם.