החוק מקנה לרשויות המוניציפאליות – העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות – סמכות גורפת לקיים בתחומם שלטון תקין, סדר, ניקיון תברואה וביטחון; לדאוג לפיתוח הרשות ולקידום נושאים שונים בתחום שיפוטן; וכן להקים, להגביל ולהסדיר עניינים שונים בקשת רחבה ביותר של נושאים. בתוך כך, ולצורך מילוי תפקידן, העניק המחוקק לרשויות המוניציפאליות סמכויות נרחבות להתקין בתחומיהן חוקי עזר. חוקי העזר נועדו לאפשר לרשות את ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות על פי החוק. דרך האכיפה של חוקי העזר עשויה להיות באחת משתי דרכים:

  • מתן דו"ח המטיל קנס וכולל הזמנה למשפט עם ברירת קנס או ברירת משפט.
  • הגשת כתב אישום.

ככל שיוטל קנס – הרי שהדבר ייעשה מכוח צו עבירות קנס שמתקין שר הפנים.[1]

ככל שמוגש כתב אישום, הוא יוגש, ככלל, לבתי המשפט לעניינים מקומיים.

לבתי המשפט לעניינים מקומיים שני מאפיינים ברורים:

המאפיין הראשון הוא היותם  גופים שיפוטיים אשר במהותם נועדו לאפשר לרשויות המוניציפאליות לאכוף חיקוקים מקומיים וחוקי עזר.

המאפיין השני של בתי משפט אלה הוא העובדה שהתיקים הנדונים בהם הם תיקים פליליים. עבירות על חוקי עזר, גם אם אין לגביהם רישום במרשם הפלילי, הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין, הם מתנהלים נבחנים  לאור העקרונות הכלליים של דיני העונשין לרבות חוק סדר הדין הפלילי.

שני מאפיינים אלה – מעוררים כמה בעיות משמעותיות אשר מונחות בלב ליבן של ערכאות שיפוטיות אלה.  בתמצית, ניתן לחלק את הבעיות לכמה ראשים עיקריים:

  1. הקשר ההדוק בין בתי המשפט המקומיים לרשויות המוניציפאליות.
  2. העברת העבירות הרלוונטיות הנדונות בבתי משפט אלה למישור האכיפה הפלילית אף שהעבירות הן מינהליות במהותן.
  3. האינטרסים הכלכליים של הרשות והשפעתם על האכיפה ב"עבירות מקומיות".
  4. יישום הוראות סדר הדין הפלילי בעניינים המקומיים.
  5. עצמאות הרשות המוניציפאלית וקשיי ההשגה על החלטותיה.

במאמר זה אנו מבקשים לעמוד על בעיות אלה. הדיון בנושאים אלה ייערך באמצעות ניתוח הדין והפסיקה ובלוויות דוגמאות מהפרקטיקה. מניתוח הדין והפסיקה התרשמנו כי בנושא זה השתרשו טעויות בסיסיות אשר השפעתם על האזרחים היא משמעותית

ככלל, העבירות הנדונות בבתי המשפט המקומיים אינן זהות, וכל אחת מהן מעוררת בעיות אחרות. אגב הניתוח העיוני בסוגיות האופפות את ההתנהלות בבתי המשפט המקומיים, צפו ועלו קשיים משפטיים טיפוסיים לגבי חלק מן העבירות.

*** מאמר זה הוא חלק ממחקר מלא שערכנו בנושא ואשר יראה אור בקרוב. המאמר המלא מרחיב בשלוש סוגי עבירות שונות: עבירות החנייה; עבירות על רישוי עסקים, ועבירות תכנון ובניה.

[1] בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. ראו למשל צו העיריות {עבירות קנס) תשל"א-1971 ; צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) תשל"ג-1973.