מחקר השוואתי נוסף שערכה עו"ד דשא ופורסם בספר המשפט החקלאי בישראל (מאי 2014) עסק במחירי המזון בישראל.

המחקר סקר את המצב המשפטי בעולם בעניין וזה והראה  כי בישראל אנו חווים כמה בעיות מרכזיות שמשפיעות על מוצרי המזון מתוצרת חקלאית. המחקר הציע לאמץ תפיסה משפטית שקיימת במדינות רבות , ואשר תיתן מענה לקשיים הבאים:

  1. מנגנון משפטי אשר יאפשר ככל הניתן צמצום גורמים מתווכים מיותרים – והרחבת מעגלי המכירה הישירים מן המגדל לצרכן.
  2. הסדרים משפטיים אשר יובילו לצמצום הריכוזיות, להקטנת כוחם של התאגידים הגדולים,  להקטנת חסמי הכניסה לשוק ולהגדלת מספר יצרני המזון הקטנים.
  1. מנגנוני מכירה חליפיים אשר יצמצמו את כוחן של רשתות השיווק.

עו"ד דשא הסבירה במחקרה את חשיבות קיומו של ערוץ מכירה ישירה של תוצרת חקלאית – דבר שעד לאותה עת לא היה קיים בישראל ואת חשיבות הקמתם של שווקי איכרים לצורך זה. בין היתר ציינה דשא למשל את ארה"ב כדוגמא – שבה הוקמו אלפי שווקי איכרים בעידוד הממשלה.

 

בנובמבר 2014, כחצי שנה לאחר פרסום המחקר, פורסם בתקשורת מאמר שעסק בנושא, וסקר את המלצותיה של עו"ד דשא להקמת שווקי איכרים בעידוד ובתמיכת המדינה: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4588996,00.html

 

הנושא הניע סדרת דיונים במשרד החקלאות שהובילו בסופו של דבר להחלטה של משרד החקלאות על הקמת מיזם שווקי האיכרים. בשנת 2017 פירסם משרד החקלאות כי הוא יוצא במהלך יוצא דופן של  תמיכה ועידוד של הקמת שווקי איכרים.   

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/farmer_market.aspx