המידע האישי הנמסר למחברת באמצעות האתר או מידע אחר שנאסף בקשר עם שימוש באתר נשלט על ידי מדיניות הפרטיות של המחברת. המחברת איננה חושפת מידע המזהה משתמש לצדדים שלישיים אלא בהסכמת המשתמש.

עם זאת קיימת אפשרות כי בחלק מן התמונות המופיעות באתר מופיעים דמויות שצולמו מבלי משים. אנו רגישים לפרטיות המצולמים ונגיב להודעות על פגיעה בפרטיות באם תהיינה כאלה. מקום בו אחד המצולמים סבור כי יש בתמונה כדי לפגוע בפרטיותו הוא מוזמן לפנות אלינו ובכפוף לבקשתו, תוסר התמונה או החלק המתייחס אליו.

כמו כן, מקום בו התפרסם באתר מידע המתייחס לאדם מסוים או למקרה הנוגע לאדם מסוים ואשר כללי פומביות הדיון המשפטי אינם חלים עליו, והיה ואותו אדם סבור כי יש בהכללת המידע כדי לפגוע בפרטיותו, לבקשת המשתמש – יוסר מן האתר אותו חלק המידע הנוגע לאותו אדם.