אתר זה (להלן: "האתר") והמידע המפורט והנכלל בו, לרבות עיצוב האתר, הינם בבעלות ורד דשא (להלן: "המחברת") והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלוונטי אחר.
המשתמש באתר ובמידע הנכלל בו מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לשנות או לסלף את המידע המצוי באתר ו/או חלק ממנו, למכור או להשכיר אותו ללא הסכמתה של המחברת בכתב ומראש.
אין להשתמש, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לצטט, ליצור מאמרים נגזרים או עבודות נגזרות באמצעות כל המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו אלא בכפוף לכללי השימוש ההוגן ואיזכור שם המחברת כמפורט באותם כללים.

כללי השימוש ההוגן
למשתמש באתר שמורה הזכות לשימוש באתר בכפוף לתקנון השימוש באתר ובכפוף לכך שמדובר בשימוש הוגן: היינו איזכור שם המחברת, שם המאמר וכתובת אתר זה ממנו נלקח המידע – הכל בהתאם לכללי האיזכור האחיד בכתיבה משפטית המתייחסים למקורות באינטרנט – כפי שמפורטים בכתובת https://www.nevo.co.il/Content/Pirsumim/images/izkur.pdf (סעיף 45 לכללים).